20.01.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ε

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Β σελ 17-19 Ασκ 1,2,4
ΒΑ σελ 155 Ασκ 1
Για το σπίτι:
Β σελ 19 Ασκ 4 (Θεωρία)
ΒΑ σελ 156 Ασκ 2

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Βρίσκω από 1 φωτογραφία για κάθε φυτό ή ζώο που έχω αναλάβει και πατώ τα κουμπί από κάτω για να ολοκληρώσω την εργασία.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι έχουν από το student’s
p. 42 ex. 2 και companion p. 45 (ορθ) .

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ