24.5.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Εξάσκηση στον Παρατατικό και στον Αόριστο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 99.
Bιβλίο Μαθητή: σελ. 51, 52, 53.
Για το σπίτι:
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 53.
Γραφή: Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 99 το ρήμα αγάπησα (δεν θα γράψουμε ορθογραφία μιας και θα ‘μαστε από εκδρομή).
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 103 ασκ. 6, σελ. 104.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βοηθητιεκές Ασκήσεις: σελ. 71 το πάνω μέρος, σελ. 75 ασκ. 3Β, σελ. 76.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 72 ασκ. 15, σελ. 74 και σελ. 75 3Α.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι:student’s p.85 ανάγνωση
Γραφή/ορθ. 2φορες:jump,climb,run,sing

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ