27.09.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 16, 17, 18.
Τετράδιο : εξάσκηση στο συλλαβισμό.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 18 το κυλιόμενο πεζοδρόμιο.
Γραφή και Ορθογραφία: σύννεφο, θάλασσα, παππούς, γράμμα, φύλλα.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 20 ασκ. 5, σελ. 21 ασκ. 6, σελ. 22 ασκ. 8.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στις αφαιρέσεις στο τετράδιο.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 22 ασκ. 6.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 23 – 24 ασκήσεις 7 και 8.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Alphabet book έως το γράμμα Uu.Δεν έχουν για το σπίτι

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ