27.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

Aύριο φέρνω μόνο Μαθηματικά.

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 66
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 38 ασκ. 8 (προφορικά).
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή σελ. 66.
Γραφή και Ορθογραφία: όχι, δεν, μην, ούτε, ποτέ, τίποτε, κανείς.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 90 ασκ. 14, σελ. 91.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στο τετράδιο.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις σελ. 122-123 (όλες τις αφαιρέσεις), σελ. 125.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.26
Aνάγνωση ‘My family’

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ