28.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Ξεκινήσαμε τα σημεία στίξης.
Μιλήσαμε για την τελεία (.), το ερωτηματικό (;), το θαυμαστικό (!), την παύλα (-).
Υπογραμμίσαμε αυτά στις σελ. 80-82. (Β.Α.).
Για το σπίτι…
Ό,τι βάλαμε χθες.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Τα γεωμετρικά σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά.
Β.Α. σελ. 107, σελ. 109 ασκ. 3.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 107 απέξω, σελ. 108, σελ. 109 ασκ. 4, σελ. 110.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Student’s p.26
Aνάγνωση ‘My family’

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ