30.5.2024 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 110 (δεν τα μαθαίνω απέξω).
Bιβλίο Μαθητή: σελ. 58.
Για το σπίτι:
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 58.
Γραφή και Ορθογραφία: ανέβηκα, κατέβηκα, μπήκα, βγήκα, πήγα.
Στην άγνωστη θα κλίνουμε πάλι ρήματα σε Ενεστώτα, Παρατατικό, Αόριστο!!
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 111 – 112 : Κοιτάζω τον πίνακα στη σελ. 110 και γράφω την άσκηση.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 99 και 101.
Για το σπίτι:
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 100 και σελ. 102 το πρόβλημα Δ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Για το σπίτι:student’s p.86 Γραφή/ορθ. 2φορες:snake,fox,bear

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ