8.11.2023 – ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β

ΓΛΩΣΣΑ

Κάναμε…
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 48 – 49.
Τετράδιο Εργασιών: σελ. 26.
Για το σπίτι…
Ανάγνωση: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 48.
Γραφή και Ορθογραφία: Βιβλίο Μαθητή: σελ. 48 τις ημέρες της εβδομάδας σε στήλη. Δε θα γράψουμε άγνωστη ορθογραφία.
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 58 ασκ. 5 και σελ. 59.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κάναμε…
Εξάσκηση στον πίνακα στην έννοια του ολόκληρου και του μισού.
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 24 – 25.
Για το σπίτι…
Βοηθητικές Ασκήσεις: σελ. 74, σελ. 75 ασκ. 3, σελ. 76.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Κάναμε τις λέξεις listen,look,open your book.Eχουν ανάγνωση student’s p.24-25

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ